Heràldic - Sintas de Ciutadella

El llinatge Sintas, varietat gràfica de Sintes

El trobem com un llinatge ben estès sobretot a Maó i en conseqüència a els pobles propers i abundants del cap de llevant de Menorca.

El primer Sintas que hem trobat de la branca de l'actual Caixer Senyor 2008-09, Josep Maria Sintas Zafortesa, el trobam amb En Miquel Sintas Guasp, anomenat o conegut per de la Torre d'En Saura ( 1594-1667), obtenint el títol de Cavaller el 20 de juliol de 1651.

Desgraciadament no podem anar més enrera en el temps per manca de documentació.

En un principi Sintas ens apareix com una variant de Cintes, plural català de Cinta ( del llatí Cincta, participi passiu femení. De Cingere “cenyir”.

El llinatge Sintes / Sintas, avui s'escriu de dues formes, amb e i amb a, que serveix per diferenciar la rama familiar ennoblida (segona forma) i la popular.

Amb la segona forma, es a dir amb a, sols coneixem dues famílies que així ho escrivien, la família Sintas d'Alaior, el qual encara ens queda un lloc baix aquest topònim, i els Sintas de Ciutadella, els quals obtingueren el títol de Cavallerat el 20 de juliol de 1651.

Les primeres dades sobre aquest llinatge, ja el trobem escrit com Çintes l'any 1423, Scintes el 1429, Cintes el 1453 i 1457.

La forma Sintes la trobam documentada l'any 1451.

Tots els topònims Sintes de Menorca s'escriuen amb e, excepte Son Sintas del terme d'Alaior.

Armes dels Sintas d'origen noble amb branca a Ciutadella

Argent i cinta desplegada de púrpura.

 

Francesc Carreras

 

CONTACTA